За Нас

Фирма “КАПРИЗ – строителство и ремонти” ЕООД е създадена през 2009 година с основна дейност монтажни услуги по алпийски способ, топлоизолации и всички видове довършителни дейности. Приоритет на “КАПРИЗ – строителство и ремонти” ЕООД е гарантиране на високо качество и удовлетворяване на изискванията на клиентите с качествено строителство и довършителни работи, като всички дейности се извършват по изискванията на националното законодателство, при безопасни условия на труд и опазване на околната среда. За постигане на търсените от фирмата резултати се полагат системни и целенасочени усилия в следните направления:

  • Качествено изпълнение на СМР и пълно съответствие с нормативните изисквания;
  • Прилагане на най-новите материали и технологии в строителната практика;
  • Оптимизиране на процесите във фирмата – за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие;
  • Прилагане на изискванията за качество на продуктите и услугите, представени от доставчици и подизпълнители на фирмата;
  • Постоянен анализ и оценка на постигнатите резултати с цел качество на строителните работи и системен контрол за изпълнениетона поставените задачи във всички звена на фирмата.

„Каприз – строителство и ремонти” ЕООД притежава:

Разрешение №  Р-8 от 12.09.2012 г. за осъществяване на дейност по чл.91е, ал.2, т.1 от ЗМВР: „Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност на обекти” на територията на област Кърджали.

Разрешение №  Р-2 от 14.04.2014 г. за осъществяване на дейност по чл.91е, ал.2, т.1-4 от ЗМВР: ”Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи,системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове”.

Разрешение №  Р-2 от 09.07.2013 г. за осъществяване на дейност по чл.91е, ал.2, т.1-4 от ЗМВР: ”Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители”.

 Предлагаме Ви сключване на договор за „Комплексно обслужване за осигуряване на пожарна безопасност”  с  представляваното от Вас  дружество.   

Какво ще правим за Вас е регламентирано в НАРЕДБА № Iз-2815 ОТ 7 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНА И КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВЦИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИ И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

За повече информация се свържете с нас на телефон (+359) 887 37 42 99, (+359) 888 88 21 96 или по един от следните начини описани в страницата за контакти.